Výstavba jihovýchodního obchvatu I/38 okolo Havlíčkova Brodu probíhá dle harmonogramu

V srpnu probíhaly stavební práce na většině objektů v souladu se schváleným postupem prací, který umožní uvést obchvat do provozu v nově stanoveném termínu koncem roku 2023. Pokračuje výstavba mostních objektů, ale zejména se intenzívně začalo pracovat na pozemních komunikacích nejen hlavní trasy obchvatu.

Na druhém nejdelším mostě přes Sázavu proběhla v úterý 31.8. 2021 betonáž hlavní nosné konstrukce pole přes železniční trať Havlíčkův Brod-Brno (viz. foto). Betonovat se začalo o půlnoci a poslední kubíky z 690 m3 betonu, které bylo k provedení betonáže tohoto jednoho pole třeba, byly pumpami na místo transportovány nedlouho po obědě téhož dne. Pole, které bude po betonáži vážit 1700 tun, bude po odstrojení bednění pomocí hydrauliky sneseno o cca.1,5 metru níže a usazeno tak na své místo. Tato technicky náročná operace bude provedena přibližně za měsíc od betonáže, a to postupně  maximálně po 15 cm na každé straně. Do konce roku na tomto mostním objektu dojde ještě k betonáži hlavní nosní konstrukce navazujícího pole k mostní opěře OP9, u které již došlo k zasypání přechodové oblasti. Současně na tomto mostě probíhá armování mostní opěry OP1, před zahájením její betonáže. U většiny dalších mostů probíhá nebo je dokončeno armování a betonáž hlavic pilířů (most přes Šlapanku, SO 206), zásyp přechodových oblastí, obsyp mostních opěr a bednění a výztuž částí hlavní nosné konstrukce před betonáží. U nejdelšího mostu přes Stříbrný potok (SO 210) a sousedním mostě (SO 211) je již kompletně dokončena hlavní nosná konstrukce, provedeno odbednění a její případné požadované předepnutí. Most přes Šlapanku má vybetonovanou nosnou konstrukci mezi opěrou OP8 a pilířem 7. V plánuje je v tomto roce dokončit betonáž ještě navazující části mezi pilíři 6 a 7.

V rámci pozemních komunikací se pracuje na vytěžení zářezů (trasa je vedena ve 4 významných zářezech) a současném budovávání násypů tělesa komunikace. Tyto práce mají svůj projev ve větším pohybu těžkých nákladních vozidel v Havlíčkově Brodě a jeho okolí a dopravních omezeních na stanovených trasách přepravy zemního materiálu z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu na často úzkých a nepřehledných komunikacích. Práce pokračují na nové okružní křižovatce v ulici Jihlavské v sousedství Highland sportu. Zde proběhly např. zemní práce na nové komunikaci pro pěší, montáž a usazení turbosideru v místě budoucího podchodu pro pěší, odstranění plynovodu, práce na aktivní zóně komunikace okružní křižovatky nebo betonáži podkladní desky propustku. Řidiči si zde mohou všimnou rovněž budování násypu, po kterém bude obchvat přiveden k této křižovatce. Obdobný násyp se např. buduje u opěry č.1 mostu přes Šlapanku, který na opačné straně bude navazovat na MÚK Skalka. Kde je to třeba, tak se zlepšuje podklad budoucí místní komunikace pojivy a kamenivem a jejich následným hutněním. Do provozu již byla uvedena nová komunikace v osadě Novotnův Dvůr a v současné době se dokončuje výstavba provizorních komunikací v místech budoucích mimoúrovňových křižovatek Skalka a Termesivy. Na ty bychom rádi koncem září převedli provoz ze stávajících komunikací, které zde kříží trasu budoucího obchvatu, abychom v inkriminovaných místech mohli pokračovat ve výstavbě hlavní trasy a současně zahájili výstavbu uvedených mimoúrovňových křižovatek. Nelze opomenou ani práce na propustcích, kde probíhají výkopové práce, práce na bednění, armování a betonáži jejich jednotlivých stavebních částí.

zdroj a foto : ŘSD Vysočina


fotogalerie

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*